หน้าที่>> [1] [2] [3] [4]
บรรยากาศการร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ ของผู้ปกครอง
กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

..... กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ได้จัดขึ้นเพื่อ
เป็นกิจกรรมนันทนาการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๑ ให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด เพื่อเป็ฯขวัญและกำลังใจให้นักเรียน
และผู้ปกครอง ครู โรงเรียน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งผู้ปกครอง ชุมชน ได้ให้้
ความร่วมมืออย่างดี
......และในการกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ปกครองได้นำสิ่งของ อาหารมาให้ เลี้ี้ยงนักเรียน
ซึ่งเป็นลูกหลานชาวเกาะกูด ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจและจดจำไว้ในความทรงจำ
อีกหน้าหนึ่งของประวัติศษาตร์โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด
Free Web Hosting