หน้าที่>> [1] [2] [3] [4]

บรรยากาศเข้าค่ายรักการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านคลองเจ้า
..... กิจกรรมโครงการรัการอ่าน กลุ่มโณงเรียนพันธมิตรเกาะกูด ระดับชั้นประถมศึกษา
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ในลักษณะการเข้าค่ายพักแรมรักการอ่าน ณ โรงเรียน
บ้านคลองเจ้า มีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเ้ข้าร่้วมกิจกรรม จำนวน ๓ โรงเรียน
คือ โณงเรียนบ้านคลองเจ้า โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด โรงเรียนบ้านอ้าวพร้าว
.....จุดประสงค์ของโครงการนี้คือ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เรื่องที่ได้อ่านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และยังเป็นการฝึกให้นักเรียน
รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นกลุ่มได้ มีความรักสามัคคี และแก้ปัญหาร่วมกันได้

Free Web Hosting