หน้าที่>> [1] [2] [3] [4]

การแสดงพิธีเปิดบ้านคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด
..... กิจกรรมโครงการเปิดบ้านคุณธรรมของโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม อำเภอเกาะกูด
จังหวัตราด โรงเรียนอนุบาลอนุบาลเกาะกูด ได้นำ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
มากมายอาทิเช่น การเข้าชมนิทรรศการ การฟ้้อนรำพิธีเปิดงานบ้านคุณธรรม เป็นต้น
.....ซึ่งชุดฟ้อนรำของนักเรียนอนุบาลเกาะกูดที่ส่งเข้าร่วมพิธีีเปิดครั้งนี้เป็นการรำตั่งหวาย
ของชนเผ่าอีสานแถวๆ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมการรำในชุดนี้คือ
คุณครูสายรุ่ง พิกุลศร ี คุณครูทองปักษ์ น้อยสันเทียะ คุณครูแดนดารา แสนแก้ว โดยใช้
นักเรียน ชั้น ป.๓ - ชั้น ป.๖

Free Web Hosting