หน้าที่>> [1] [2] [3][4]
เข้าค่าย โครงการมัคคุเทศน้อย ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๑
..... การเข้าค่ายอบรมของโครงการมัคคุเทศน้อย ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้่นร่วม
กัน ระหว่างศูนย์พันธมิตรเครือข่าย กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่ออบรมให้นักเรียนมีความรู้ในการใช้ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ถูกต้อง และเป็นนักเรียนนำร่องเพื่อที่จะขยายผล
ไปสู่รุ่นน้องรุ่นต่อไป เพื่อเป็นการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
.....ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายมัคคุเมศน้อยครั้งนี้ เขตพื้นที่การศึกษาตราด ได้
สนับสนุนงบประมาณ และส่งทีมงานวิจัย เพื่อลงมาเก็บข้อมูลในการเข้าข่าย
ของนักเรียนในโครงการ ว่าประสบผลสำเร็จอย่างไรบ้าง มีปัญหาอุปสรรค์
อย่างไร เพื่อที่เขตพื้นที่การศึกษาตราด จะได้นำไปปรับปรุงและเพิ่มเติมใน
การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ในครั้งต่อๆ ไปในอนาคต
Free Web Hosting