Free Web Hosting
หน้าที่>> [1] [2] [3][4]
เข้าค่าย โครงการมัคคุเทศน้อย ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๑
..... การเข้าค่ายอบรมของโครงการมัคคุเทศน้อย ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้่นร่วม
กัน ระหว่างศูนย์พันธมิตรเครือข่าย กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่ออบรมให้นักเรียนมีความรู้ในการใช้ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ถูกต้อง และเป็นนักเรียนนำร่องเพื่อที่จะขยายผล
ไปสู่รุ่นน้องรุ่นต่อไป เพื่อเป็นการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
.....ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายมัคคุเมศน้อยครั้งนี้ เขตพื้นที่การศึกษาตราด ได้
สนับสนุนงบประมาณ และส่งทีมงานวิจัย เพื่อลงมาเก็บข้อมูลในการเข้าข่าย
ของนักเรียนในโครงการ ว่าประสบผลสำเร็จอย่างไรบ้าง มีปัญหาอุปสรรค์
อย่างไร เพื่อที่เขตพื้นที่การศึกษาตราด จะได้นำไปปรับปรุงและเพิ่มเติมใน
การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ในครั้งต่อๆ ไปในอนาคต